Szpital Położniczo-Ginekologiczny

porody bezpłatne w ramach kontraktu z NFZ

Karta Praw i Obowiązków Pacjenta

Spis treści

Szpitala Położniczo-Ginekologicznego MEDIKOR III sp. z o.o. w Nowym Sączu
opracowana na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

Prawa Pacjenta

I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
 2. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej i służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, udzielanych przez lekarzy, pielęgniarki i pozostały personel medyczny z należytą starannością zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 3. Pacjent ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 4. Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania  świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 5. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
  • lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie,
  • pielęgniarka zasięgnęła opinii innej pielęgniarki.
 6. Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne. Zasada ta dotyczy również pielęgniarki.
 7. Pacjent ma prawo do bezpłatnych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, jeżeli są one konieczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia.

II. Prawo pacjenta do informacji

 1. Pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 2. Pacjent ma prawo nie być informowanym w wyżej wskazanym zakresie, jeżeli przedstawi wyraźnie takie życzenie.
 3. Pacjent ma prawo wskazać osoby upoważnione do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia oraz uzyskiwania jego dokumentacji medycznej, jak również odmówić wskazania takiej osoby.
 4. Osoba upoważniona przez pacjenta do otrzymywania informacji o stanie pacjenta ma prawo do niezwłocznego otrzymania informacji od lekarza prowadzącego/dyżurnego o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub informacji o jego śmierci. Adnotację o ww. zdarzeniu lekarz umieszcza w dokumentacji medycznej.
 5. Pacjent ma prawo do uzyskania od pielęgniarki przystępnej informacji  o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
 6. Pacjent ma prawo do informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od jego leczenia i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub placówki udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 7. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta udostępnionej w formie pisemnej w Recepcji szpitala oraz na stronie internetowej www.medikor.pl oraz o regułach ograniczania tych praw.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital oraz o ich cenniku w przypadku świadczeń pełnopłatnych.
 9. Pacjent podczas pobytu w Szpitalu ma prawo do możliwości identyfikowania osób sprawujących nad nim opiekę, co najmniej w zakresie imienia i nazwiska oraz statusu zawodowego.

III. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Pacjent ma prawo do zgłaszania działania niepożądanego produktu leczniczego osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.

IV. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

 1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez personel Szpitala, w tym osoby udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, w szczególności odnośnie jego stanu zdrowia.
 2. Zachowanie tajemnicy nie obowiązuje, jeżeli:
  • tak stanowią przepisy odrębnych ustaw;
  • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyrażą zgodę na ujawnienie tajemnicy;
  • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
  • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.
 3. Osoby wykonujące zawód medyczny są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.

V. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 1. Pacjent (lub przedstawiciel ustawowy pacjenta całkowicie ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody) ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji  o stanie zdrowia, proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania.
 2. Zgoda lub sprzeciw mogą być wyrażone ustnie albo przez takie zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę (lub jej brak) poddania się proponowanym świadczeniom.
 3. W przypadku proponowania metody diagnostyki lub leczenia stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę na jej zastosowanie lub sprzeciw pacjent wyraża w formie pisemnej.
 4. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeśli pacjent wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić świadomej zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.
 5. Pacjent ma prawo do udzielenia zgody bądź jej odmowy na przeprowadzenie badania lub zabiegu pielęgniarskiego przez kształcących się. Badanie czy zabieg wykonywany jest przez osobę kształcącą się wyłącznie w obecności osób uprawnionych do udzielania świadczeń medycznych.

VI. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności osobistej, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Pacjent ma prawo do umierania w spokoju i godności. W stanie terminalnym pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.
 3. Pacjent ma prawo do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych. Brak zgody na obecność osoby bliskiej może nastąpić w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.
 4. Osoby z personelu szpitalnego, inne niż osoby bezpośrednio udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych, mogą uczestniczyć w udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do ich zrealizowania. Uczestnictwo, a także obecność innych osób, których obecność nie jest niezbędna, wymaga zgody pacjenta oraz osoby udzielającej świadczenia medycznego.
 5. Pacjent ma prawo do wyrażenia osobiście lub przez przedstawiciela ustawowego sprzeciwu na wykonanie sekcji jego zwłok, jeżeli nie jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 6. Pacjent ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów oraz cofnięcie tego sprzeciwu w każdym czasie.

VII. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu.
 2. Po śmierci Pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez Pacjenta za życia osobie, która w chwili zgonu Pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym oraz może być udostępniana osobie bliskiej dla Pacjenta. Szczegółowe zasady udostępnienia dokumentacji reguluje art. 26 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Po zakończonym leczeniu szpitalnym Pacjent otrzymuje kartę informacyjną
  (2 egzemplarze) dotyczącą rozpoznania choroby, wyników badań, zastosowanego leczenia, terminów wykonanych zabiegów, dalszych wskazań, czasu zwolnienia od pracy wraz z adnotacją o zapisanych lekach oraz terminach planowanych konsultacji.
 4. Sposoby udostępniania dokumentacji medycznej:
  1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,  na  żądanie  organów  władzy  publicznej  albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5. na informatycznym nośniku danych ( w uzasadnionych przypadkach). 

VIII. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może wnieść sprzeciw wobec wydanej przez lekarza opinii albo orzeczenia o stanie zdrowia, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
 2. Sprzeciw wnosi się do komisji lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

IX. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 1. Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, szczególnie z członkami najbliższej rodziny, opiekunami prawnymi lub faktycznymi. Za realizację tego prawa może być pobierana opłata zgodnie z cennikiem ustalonym przez Dyrekcję Szpitala.
 2. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi wyżej.

Prawo pacjenta do kontaktu osobistego nie może:

 • zaburzać normalnej pracy Szpitala (Oddziału)
 • utrudniać udzielania świadczeń zdrowotnych
 • naruszać praw innych pacjentów, szczególnie prawa do poszanowania intymności, ciszy i spokoju

Prawo pacjenta do kontaktu osobistego może być ograniczone ze względu na:

 • możliwości organizacyjne Szpitala (Oddziału)
 • wystąpienie zagrożenia epidemicznego
 • bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów
 1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, rozumianej jako opieka wykraczająca poza udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel Szpitala. Opieka ta może być wykonywana w trakcie hospitalizacji przez osobę bliską lub osobę wskazaną przez pacjenta. Za sprawowanie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przez wykwalifikowany personel Szpitala może być pobierana opłata zgodnie z cennikiem.

X. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

 1. Pacjent  ma prawo do opieki duszpasterskiej, łącznie z umożliwieniem uczestnictwa
  w obrzędach religijnych organizowanych na terenie Szpitala. Wykaz numerów telefonów i adresów duszpasterzy poszczególnych wyznań jest dostępny w każdym oddziale.
 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia Szpital umożliwia, na życzenia pacjenta lub jego opiekuna, kontakt z duchownym jego wyznania.

XI. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Osobą odpowiedzialną w Oddziale za przechowywanie rzeczy wartościowych Pacjenta jest Pielęgniarka/Położna oddziału. Potrzebę skorzystania z depozytu należy zgłosić pielęgniarce/położnej. Koszt realizowania tego prawa ponosi Szpital.

Prawa Pacjenta mogą być ograniczone w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów.

Obowiązki Pacjentów

Pacjent przebywający w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Medikor w Nowym Sączu jest obowiązany do:

 1. przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulaminów Szpitala;
 2. przestrzegania rozkładu dnia na odcinku Oddziałów w którym jest hospitalizowany;
 3. stosowania się do zaleceń lekarskich, pielęgniarskich oraz innego personelu medycznego Szpitala;
 4. nie przyjmowania leków ani poddawania się jakimkolwiek zabiegom medycznym bez zlecenia lekarza prowadzącego bądź lekarza dyżurnego. Za prawidłowy proces leczenia pacjentów w oddziale odpowiedzialny jest lekarz prowadzący i Kierownik Oddziały/Zastępca Kierowniku Oddziału;
 5. przestrzegania diety ustalonej przez lekarza prowadzącego oraz nie podawania posiłków i napojów przyniesionych spoza Szpitala innym pacjentom;
 6. przestrzegania higieny/czystości osobistej stosownie do stopnia jego sprawności;
 7. przebywania w przeznaczonych do tego miejscach w porze wizyt lekarskich, dokonywania zabiegów i opatrunków oraz w porze posiłków;
 8. informowania pielęgniarki dyżurnej o każdorazowym opuszczeniu Oddziału;
 9. pacjent może przebywać poza terenem Szpitala tylko za pozwoleniem lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego;
 10. szanowania praw innych pacjentów, w szczególności prawa do intymności oraz prawa do spokoju niezbędnego w trakcie przebywania w Szpital
 11. stosowania się do bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu oraz używania środków odurzających na terenie Szpitala, którego nieprzestrzeganie może skutkować wypisaniem pacjenta ze Szpitala, pod warunkiem braku zagrożenia dla zdrowia i życia pacjenta;
 12. przestrzegania ciszy nocnej w Oddziale;
 13. szanowania wyposażenia i pomieszczeń Szpitala;
 14. przestrzegania zakazu manipulowania przy aparatach i urządzeniach leczniczych, elektrycznych i grzewczych nie przeznaczonych do użytkowania przez pacjentów;
 15. ponoszenia kosztów związanych z usunięciem szkody powstałej z winy pacjenta;
 16. pacjent jest współodpowiedzialny za zachowanie osób go odwiedzających;
 17. stosowania się do zaleceń personelu medycznego, w szczególności w przypadku używania telefonów komórkowych.
Szukaj

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.